Försäljning av utländsk egendom
Kyrenia, Korshiyaka-gatan, Özyalçin 192-komplexet
Park Heights Square 1, Dubai, Förenade Arabemiraten
69, 67 1 Soi Kokyang, Rawai, Muang, Phuket 83130
SPb, 21, Socialisticheskaya St., kontor 2043
Grand condo 7, Chroy Changvar, Phnom Penh, Kambodja
Batumi, Sherif Khimshiashvili str. 1
Jl. Dukuh Indah No.606, Bali 80361, Indonesien

Policy för behandling av personuppgifter

1. Allmänna bestämmelser

Denna policy för behandling av personuppgifter är upprättad i enlighet med kraven i den federala lagen daterad 27.07.2006. Nr. 152-FZ "Om personuppgifter" (nedan - Personuppgiftslagen) och definierar förfarandet för behandling av personuppgifter och åtgärder för att säkerställa personuppgifternas säkerhet som vidtagits av World Estate (nedan - Operatören).

1.1 Operatören sätter som sitt viktigaste mål och villkor för att utföra sina aktiviteter iakttagandet av mänskliga och civila rättigheter och friheter vid behandling av personuppgifter, inklusive skyddet av rätten till privatliv, personlig och familjehemlighet.

1.2 Denna operatörs policy för behandling av personuppgifter (nedan kallad policyn) gäller för all information som operatören kan få om besökare på webbplatsen https://worldestate.homes.

2 Grundläggande begrepp som används i policyn

2.1 Automatiserad behandling av personuppgifter - behandling av personuppgifter med hjälp av datorutrustning.

2.2 Blockering av personuppgifter - tillfälligt upphörande av behandling av personuppgifter (med undantag för fall där behandlingen är nödvändig för att klargöra personuppgifter).

2.3 Webbplats - en uppsättning grafiskt material och informationsmaterial, liksom datorprogram och databaser, så att de finns tillgängliga på Internet på nätadressen https://worldestate.homes.

2.4 Informationssystem för personuppgifter - en uppsättning personuppgifter som finns i databaser och informationsteknik och tekniska medel som säkerställer behandlingen av dem.

2.5 Impersonalisering av personuppgifter - åtgärder som gör det omöjligt att utan ytterligare information avgöra om personuppgifterna tillhör en viss användare eller annan person som omfattas av personuppgifterna.

2.6 Behandling av personuppgifter - varje åtgärd (operation) eller uppsättning åtgärder (operationer) som utförs med eller utan användning av automatiseringsmedel med personuppgifter, inklusive insamling, registrering, systematisering, ackumulering, lagring, förtydligande (uppdatering, ändring), utvinning, användning, överföring (distribution, tillhandahållande, åtkomst), avpersonifiering, blockering, radering, förstöring av personuppgifter.

2.7. Operatör - en statlig myndighet, kommunal myndighet, juridisk person eller fysisk person, självständigt eller tillsammans med andra personer som organiserar och/eller utför behandling av personuppgifter, samt bestämmer syftet med behandling av personuppgifter, sammansättning av personuppgifter som är föremål för behandling, åtgärder (operationer) som utförs med personuppgifter.

2.8. Personuppgifter - all information som direkt eller indirekt hänför sig till en specifik eller identifierbar användare av webbplatsen https://worldestate.homes.

2.9. Personuppgifter som godkänts av den registrerade för spridning - personuppgifter som den registrerade ger ett obegränsat antal personer tillgång till genom att ge sitt samtycke till behandling av personuppgifter som godkänts av den registrerade för spridning på det sätt som föreskrivs i personuppgiftslagen (nedan - personuppgifter som godkänts för spridning).

2.10. Användare - varje besökare på webbplatsen https://worldestate.homes.

2.11. Tillhandahållande av personuppgifter - åtgärder som syftar till att lämna ut personuppgifter till en viss person eller en viss krets av personer.

2.12. Spridning av personuppgifter - alla åtgärder som syftar till att lämna ut personuppgifter till ett obegränsat antal personer (överföring av personuppgifter) eller göra personuppgifter kända för ett obegränsat antal personer, inklusive utlämnande av personuppgifter i massmedia, placering i informations- och telekommunikationsnät eller tillhandahållande av tillgång till personuppgifter på något annat sätt.

2.13. Gränsöverskridande överföring av personuppgifter - överföring av personuppgifter till ett annat lands territorium till en utländsk myndighet, en utländsk enskild person eller en utländsk juridisk person.

2.14. Förstöring av personuppgifter - alla åtgärder till följd av vilka personuppgifter förstörs oåterkalleligt med omöjligheten att ytterligare återställa innehållet i personuppgifterna i informationssystemet för personuppgifter och/eller materiella bärare av personuppgifter förstörs.

3. Operatörens grundläggande rättigheter och skyldigheter

3.1 Operatören har rätt att:- Från den registrerade erhålla tillförlitlig information och/eller dokument som innehåller personuppgifter;- Om den registrerade återkallar sitt samtycke till behandling av personuppgifter, samt om Operatören lämnar in en begäran om att stoppa behandlingen av personuppgifter, har Operatören rätt att fortsätta behandlingen av personuppgifter utan den registrerades samtycke, om det finns skäl som anges i personuppgiftslagen;- Oberoende bestämma sammansättning och lista över åtgärder som är nödvändiga och e

3.2 Operatören är skyldig att:- på begäran av den registrerade tillhandahålla information om behandlingen av dennes personuppgifter;- organisera behandlingen av personuppgifter i enlighet med det förfarande som fastställs i Ryska federationens gällande lagstiftning;- svara på överklaganden och förfrågningar från registrerade och deras juridiska ombud i enlighet med kraven i lagen om personuppgifter;- informera det behöriga organet för skydd av de registrerades rättigheter på begäran av detta organ om nödvändig information inom 10 dagar från dagen för mottagandet av sådan information.

4. Personuppgiftsansvarigas grundläggande rättigheter och skyldigheter.

4.1 Personuppgifter har rätt att: - få information om behandlingen av deras personuppgifter, med undantag för fall som föreskrivs i federala lagar. Information ska tillhandahållas den registrerade av operatören i en tillgänglig form och får inte innehålla personuppgifter som rör andra registrerade av personuppgifter, utom i fall där det finns rättsliga grunder för utlämnande av sådana personuppgifter. Förteckningen över information och förfarandet för att erhålla den fastställs i lagen om personuppgifter;- att kräva av operatören att klargöra hans/hennes personuppgifter, blockera eller förstöra dem om personuppgifterna är ofullständiga, föråldrade, felaktiga, olagligt erhållna eller inte är nödvändiga för det angivna syftet med behandlingen, samt att vidta åtgärder som föreskrivs i lag för att skydda hans/hennes rättigheter;- att införa ett villkor om föregående samtycke vid behandling av personuppgifter för att främja varor, arbeten och tjänster på marknaden;- att återkalla den registrerades samtycke till behandling av personuppgifter för att få operatörens samtycke;- att återkalla den registrerade personens samtycke till behandlingen av hans/hennes personuppgifter.

4.2 De registrerade är skyldiga att:- förse operatören med tillförlitliga uppgifter om sig själva;- informera operatören om förtydligande (uppdatering, ändring) av deras personuppgifter.

4.3 Personer som har överlämnat falsk information om sig själva eller information om ett annat föremål för personuppgifter till operatören utan samtycke från den senare ska vara ansvariga i enlighet med Ryska federationens lagstiftning.

5. Principer för behandling av personuppgifter

5.1 Behandlingen av personuppgifter ska utföras på en laglig och rättvis grund.

5.2 Behandlingen av personuppgifter är begränsad till att uppnå specifika, förutbestämda och legitima syften. Behandling av personuppgifter som är oförenlig med syftet med insamlingen av personuppgifter är inte tillåten.

5.3 Det är inte tillåtet att slå samman databaser som innehåller personuppgifter som behandlas för ändamål som är oförenliga med varandra.

5.4 Endast personuppgifter som uppfyller de ändamål för vilka de behandlas ska behandlas.

5.5 Innehållet och omfattningen av de behandlade personuppgifterna motsvarar de angivna ändamålen med behandlingen. Redundans av behandlade personuppgifter i förhållande till de angivna ändamålen med deras behandling är inte tillåtet.

5.6 Vid behandling av personuppgifter ska personuppgifternas riktighet, deras tillräcklighet och, om nödvändigt, relevans i förhållande till syftet med behandlingen av personuppgifter säkerställas. Operatören ska vidta nödvändiga åtgärder och/eller se till att de vidtas för att radera eller klargöra ofullständiga eller felaktiga uppgifter.

5.7 Lagring av personuppgifter sker i en form som gör det möjligt att identifiera den person som omfattas av personuppgifterna, inte längre än vad som krävs för syftet med behandlingen av personuppgifterna, om inte lagringsperioden för personuppgifter fastställs i federal lag, avtal i vilket den som omfattas av personuppgifterna är part, förmånstagare eller borgensman. Behandlade personuppgifter ska förstöras eller anonymiseras när syftet med behandlingen har uppnåtts eller när det inte längre är nödvändigt för att uppnå detta syfte, såvida inte annat föreskrivs i federal lag.

6. Ändamål med behandlingen av personuppgifter
Syftet med behandlingeninformera användaren genom att skicka e-post
Personuppgifter
  • efternamn, förnamn, patronymikon
  • e-postadress
  • telefonnummer
Rättslig grund
  • Federal lag "om information, informationsteknik och informationsskydd" av den 27.07.2006 N 149-FZ
Typer av behandling av personuppgifter
  • Överföring av personuppgifter
7. Villkor för behandling av personuppgifter

7.1 Behandlingen av personuppgifter sker med den registrerades samtycke till behandlingen av dennes personuppgifter.

7.2 Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att uppnå de syften som anges i Ryska federationens internationella fördrag eller enligt lag, för att fullgöra de funktioner, befogenheter och skyldigheter som tilldelats operatören enligt Ryska federationens lagstiftning.

7.3 Behandling av personuppgifter är nödvändig för rättskipning, verkställande av en rättslig handling, handling av en annan myndighet eller tjänsteman som är föremål för verkställighet i enlighet med Ryska federationens lagstiftning om verkställighetsförfaranden.

7.4 Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller förmånstagare eller borgensman, samt för att ingå ett avtal på den registrerades initiativ eller ett avtal enligt vilket den registrerade kommer att vara förmånstagare eller borgensman.

7.5 Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att utöva operatörens eller tredje parts rättigheter och legitima intressen eller för att uppnå socialt viktiga syften, förutsatt att den registrerades rättigheter och friheter inte kränks.

7.6 Behandling av personuppgifter som ett obegränsat antal personer har tillgång till genom den registrerade eller på dennes begäran (nedan kallade allmänt tillgängliga personuppgifter).

7.7 Behandling av personuppgifter som är föremål för publicering eller obligatoriskt offentliggörande i enlighet med federal lag.

8. Förfarande för insamling, lagring, överföring och andra typer av behandling av personuppgifter

Säkerheten för personuppgifter som behandlas av operatören säkerställs genom att genomföra juridiska, organisatoriska och tekniska åtgärder som är nödvändiga för full överensstämmelse med kraven i tillämplig lagstiftning inom området för skydd av personuppgifter.

8.1 Operatören ska säkerställa säkerheten för personuppgifter och vidta alla möjliga åtgärder för att förhindra att obehöriga personer får tillgång till personuppgifter.

8.2 Användarens personuppgifter kommer aldrig, under inga omständigheter, att överföras till tredje part, förutom i fall som rör genomförandet av gällande lagstiftning eller om den som är föremål för personuppgifter har gett sitt samtycke till operatören att överföra uppgifterna till en tredje part för att fullgöra skyldigheter enligt ett civilrättsligt avtal.

8.3 Vid identifiering av felaktigheter i personuppgifter kan användaren uppdatera dem självständigt genom att skicka ett meddelande till operatören till operatörens e-postadress mail@worldestate.homes med anmärkningen "Personuppgiftsuppdatering".

8.4 Personuppgiftsbehandlingens varaktighet bestäms av uppnåendet av de ändamål för vilka personuppgifterna samlades in, såvida inte en annan varaktighet föreskrivs i avtalet eller tillämplig lag.
Användaren kan när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter genom att skicka ett meddelande till operatören via e-post till operatörens e-postadress mail@worldestate.homes märkt "Återkallande av samtycke till behandling av personuppgifter".

8.5 All information som samlas in av tredjepartstjänster, inklusive betalningssystem, kommunikationsmedel och andra tjänsteleverantörer, lagras och behandlas av de angivna personerna (Operatörer) i enlighet med deras Användaravtal och Integritetspolicy. Personuppgifter Ämne och / eller med nämnda dokument. Operatören är inte ansvarig för tredje parts handlingar, inklusive de tjänsteleverantörer som anges i denna klausul.

8.6 De förbud som fastställts av den registrerade för överföring (annat än beviljande av åtkomst), samt för behandling eller villkor för behandling (annat än åtkomst) av personuppgifter som godkänts för spridning ska inte gälla vid behandling av personuppgifter i statens, allmänhetens och annat allmänt intresse enligt definitionen i Ryska federationens lagstiftning.

8.7 Operatören ska vid behandling av personuppgifter säkerställa att personuppgifterna behandlas konfidentiellt.

8.8 Operatören ska lagra personuppgifter i en form som möjliggör identifiering av den registrerade inte längre än vad som krävs för syftet med behandlingen av personuppgifter, såvida inte lagringsperioden för personuppgifter fastställs i federal lag, avtal som den registrerade är part i, förmånstagare eller garant för.

8.9 Villkoret för avslutande av personuppgiftsbehandling kan vara att syftet med personuppgiftsbehandlingen har uppnåtts, att den registrerades samtycke har löpt ut, att den registrerade återkallar sitt samtycke eller begär att personuppgiftsbehandlingen ska avslutas, samt upptäckt av olaglig behandling av personuppgifter.

9. Lista över åtgärder som utförts av Operatören med de mottagna personuppgifterna

9.1 Operatören ska samla in, registrera, systematisera, ackumulera, lagra, klargöra (uppdatera, ändra), extrahera, använda, överföra (sprida, tillhandahålla, få tillgång till), avpersonifiera, blockera, radera och förstöra personuppgifter.

9.2 Operatören utför automatiserad behandling av personuppgifter med eller utan att ta emot och/eller överföra den mottagna informationen via informations- och telekommunikationsnät.

10. Gränsöverskridande överföring av personuppgifter

10.1 Innan gränsöverskridande överföring av personuppgifter påbörjas ska Operatören meddela det behöriga organet för skydd av de registrerades rättigheter om sin avsikt att genomföra gränsöverskridande överföring av personuppgifter (ett sådant meddelande ska skickas separat från meddelandet om avsikt att utföra personuppgiftsbehandling).

10.2 Operatören är skyldig att innan ovanstående anmälan lämnas in inhämta relevant information från de myndigheter i en främmande stat, utländska fysiska personer, utländska juridiska personer till vilka gränsöverskridande överföring av personuppgifter planeras.

11. Sekretess för personuppgifter

Operatören och andra personer som har fått tillgång till personuppgifter är skyldiga att inte avslöja för tredje part och inte sprida personuppgifter utan samtycke från den som personuppgifterna gäller, såvida inte annat föreskrivs i federal lag.

12. Slutbestämmelser

12.1 Användaren kan få förtydliganden om de frågor som är av intresse för behandlingen av hans / hennes personuppgifter genom att kontakta operatören via e-post på mail@worldestate.homes.

12.2 Detta dokument kommer att återspegla eventuella ändringar av operatörens policy för behandling av personuppgifter. Policyn är giltig på obestämd tid tills den ersätts av en ny version.

12.3 Den aktuella versionen av policyn finns fritt tillgänglig på Internet på https://worldestate.homes/privacy/.

Kontakter

Missa inte säljstarterna av bostadskomplex till bästa pris
Prenumerera på en grupp på WhatsApp

Lämna en förfrågan

Vänligen fyll i telefonnumret i internationellt format

Hittade du inte det du letade efter?

Svara på 4 frågor (tar 30 sekunder) - få ett personligt urval av aktuella fastigheter + Guide "Hur man väljer en fastighet utomlands".

Intresserad? Klicka på "Starta urval".

Starta urval

Eller mejla oss på WhatsApp - våra experter svarar på alla dina frågor

sv_SESwedish