Prodej zahraničního majetku
Kyrenia, ulice Korshiyaka, komplex Özyalçin 192
Park Heights Square 1, Dubaj, SAE
69, 67 1 Soi Kokyang, Rawai, Muang, Phuket 83130
SPb, ul. Socialističeskaja 21, kancelář 2043
Grand condo 7, Chroy Changvar, Phnompenh, Kambodža
Batumi, Sherif Khimshiashvili str. 1
Jl. Dukuh Indah No.606, Bali 80361, Indonésie

Zásady zpracování osobních údajů

1. obecná ustanovení

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou vypracovány v souladu s požadavky spolkového zákona ze dne 27.7.2006. č. 152-FZ "O osobních údajích" (dále jen zákon o osobních údajích) a definuje postup zpracování osobních údajů a opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů přijatá společností World Estate (dále jen provozovatel).

1.1 Provozovatel si jako nejdůležitější cíl a podmínku pro výkon své činnosti stanovuje dodržování lidských a občanských práv a svobod při zpracování osobních údajů, včetně ochrany práva na soukromí, osobního a rodinného tajemství.

1.2 Tyto zásady zpracování osobních údajů provozovatele (dále jen zásady) se vztahují na všechny informace, které může provozovatel získat o návštěvnících webových stránek https://worldestate.homes.

2 Základní pojmy používané v politice

2.1 Automatizované zpracování osobních údajů - zpracování osobních údajů pomocí počítačového vybavení.

2.2 Blokování osobních údajů - dočasné ukončení zpracování osobních údajů (s výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné pro objasnění osobních údajů).

2.3 Webové stránky - soubor grafických a informačních materiálů, jakož i počítačových programů a databází, zajišťující jejich dostupnost na internetu na síťové adrese https://worldestate.homes.

2.4 Informační systém osobních údajů - soubor osobních údajů obsažených v databázích a informačních technologiích a technických prostředků zajišťujících jejich zpracování.

2.5 Impersonifikace osobních údajů - jednání, v jehož důsledku nelze bez použití dalších informací určit, zda osobní údaje patří konkrétnímu uživateli nebo jinému subjektu osobních údajů.

2.6 Zpracování osobních údajů - jakýkoli úkon (operace) nebo soubor úkonů (operací) prováděný s osobními údaji pomocí nebo bez použití automatizovaných prostředků, včetně shromažďování, zaznamenávání, systematizace, shromažďování, uchovávání, zpřesňování (aktualizace, změny), získávání, používání, předávání (distribuce, poskytování, zpřístupňování), depersonalizace, blokování, vymazávání, likvidace osobních údajů.

2.7. Provozovatel - státní orgán, orgán obce, právnická nebo fyzická osoba, která samostatně nebo společně s jinými osobami organizuje a/nebo provádí zpracování osobních údajů, jakož i určuje účely zpracování osobních údajů, složení osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, činnosti (operace) prováděné s osobními údaji.

2.8. Osobní údaje - jakékoli informace týkající se přímo či nepřímo konkrétního nebo identifikovatelného uživatele webových stránek https://worldestate.homes.

2.9. Osobní údaje povolené subjektem osobních údajů k šíření - osobní údaje, k nimž subjekt osobních údajů poskytuje přístup neomezenému počtu osob udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů povolených subjektem osobních údajů k šíření způsobem stanoveným zákonem o osobních údajích (dále jen "osobní údaje povolené k šíření").

2.10. Uživatel - každý návštěvník webových stránek https://worldestate.homes.

2.11. Poskytnutí osobních údajů - úkony směřující ke zpřístupnění osobních údajů určité osobě nebo určitému okruhu osob.

2.12. Šíření osobních údajů - jakékoliv jednání směřující ke zpřístupnění osobních údajů neurčitému počtu osob (předání osobních údajů) nebo seznámení neurčitého počtu osob s osobními údaji, včetně zveřejnění osobních údajů v hromadných sdělovacích prostředcích, umístění v informačních a telekomunikačních sítích nebo zpřístupnění osobních údajů jiným způsobem.

2.13. Přeshraniční předávání osobních údajů - předávání osobních údajů na území cizího státu zahraničnímu státnímu orgánu, zahraniční fyzické nebo zahraniční právnické osobě.

2.14. Zničení osobních údajů - jakékoli jednání, v jehož důsledku jsou osobní údaje nenávratně zničeny s nemožností dalšího obnovení obsahu osobních údajů v informačním systému osobních údajů a/nebo jsou zničeny hmotné nosiče osobních údajů.

3. základní práva a povinnosti provozovatele

3.1 Provozovatel má právo:- získat od subjektu osobních údajů spolehlivé informace a/nebo dokumenty obsahující osobní údaje;- v případě, že subjekt osobních údajů odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, jakož i v případě, že podá žádost o ukončení zpracování osobních údajů, má právo pokračovat ve zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu osobních údajů, pokud existují důvody uvedené v zákoně o osobních údajích;- samostatně určit složení a seznam opatření nezbytných a e.

3.2 Provozovatel je povinen:- poskytnout subjektu osobních údajů na jeho žádost informace související se zpracováním jeho osobních údajů;- organizovat zpracování osobních údajů v souladu s postupem stanoveným platnými právními předpisy Ruské federace;- reagovat na odvolání a žádosti subjektů osobních údajů a jejich právních zástupců v souladu s požadavky zákona o osobních údajích;- informovat oprávněný orgán pro ochranu práv subjektů osobních údajů na žádost tohoto orgánu o potřebných informacích do 10 dnů ode dne obdržení těchto informací.

4. základní práva a povinnosti subjektů osobních údajů

4.1 Subjekty osobních údajů mají právo:- obdržet informace o zpracování svých osobních údajů, s výjimkou případů stanovených spolkovými zákony. Informace poskytuje provozovatel subjektu osobních údajů v přístupné formě a nesmí obsahovat osobní údaje týkající se jiných subjektů osobních údajů, s výjimkou případů, kdy existují zákonné důvody pro zveřejnění těchto osobních údajů. Výčet informací a postup pro jejich získání stanoví zákon o osobních údajích;- požadovat od provozovatele upřesnění svých osobních údajů, jejich blokování nebo likvidaci v případě, že osobní údaje jsou neúplné, neaktuální, nepřesné, získané nezákonným způsobem nebo nejsou nezbytné pro stanovený účel zpracování, jakož i přijmout zákonem stanovená opatření k ochraně svých práv;- uložit podmínku předchozího souhlasu při zpracování osobních údajů za účelem propagace zboží, prací a služeb na trhu;- odvolat souhlas subjektu osobních údajů se zpracováním osobních údajů za účelem získání souhlasu provozovatele;- odvolat souhlas subjektu osobních údajů se zpracováním jeho osobních údajů.

4.2 Subjekty osobních údajů jsou povinny:- poskytnout Provozovateli spolehlivé údaje o sobě;- informovat Provozovatele o upřesnění (aktualizaci, změně) svých osobních údajů.

4.3 Osoby, které předaly Provozovateli nepravdivé informace o sobě nebo informace o jiném subjektu osobních údajů bez jeho souhlasu, nesou odpovědnost v souladu s právními předpisy Ruské federace.

5. Zásady zpracování osobních údajů

5.1 Zpracování osobních údajů se provádí na zákonném a spravedlivém základě.

5.2 Zpracování osobních údajů je omezeno na dosažení konkrétních, předem stanovených a legitimních účelů. Zpracování osobních údajů neslučitelné s účely shromažďování osobních údajů není povoleno.

5.3 Není dovoleno slučovat databáze obsahující osobní údaje zpracovávané pro účely, které jsou vzájemně neslučitelné.

5.4 Zpracovávají se pouze osobní údaje, které splňují účely, pro které jsou zpracovávány.

5.5 Obsah a rozsah zpracovávaných osobních údajů odpovídá stanoveným účelům zpracování. Nadbytečnost zpracovávaných osobních údajů ve vztahu k uvedeným účelům jejich zpracování není přípustná.

5.6 Při zpracování osobních údajů musí být zajištěna přesnost osobních údajů, jejich dostatečnost a případně relevance ve vztahu k účelům zpracování osobních údajů. Provozovatel přijme nezbytná opatření a/nebo zajistí jejich přijetí za účelem vymazání nebo objasnění neúplných nebo nepřesných údajů.

5.7 Uchovávání osobních údajů se provádí ve formě, která umožňuje identifikovat subjekt osobních údajů, ne déle, než vyžadují účely zpracování osobních údajů, pokud doba uchovávání osobních údajů není stanovena federálním zákonem, smlouvou, jejíž smluvní stranou, příjemcem nebo ručitelem je subjekt osobních údajů. Zpracovávané osobní údaje se zlikvidují nebo anonymizují, jakmile je dosaženo účelu zpracování nebo jakmile již není nutné těchto účelů dosáhnout, pokud spolkový zákon nestanoví jinak.

6. Účely zpracování osobních údajů
Účel zpracováníinformování uživatele zasíláním e-mailů
Osobní údaje
  • příjmení, jméno, otcovské jméno
  • e-mailová adresa
  • telefonní čísla
Právní důvody
  • Federální zákon "O informacích, informačních technologiích a ochraně informací" ze dne 27.07.2006 N 149-FZ
Typy zpracování osobních údajů
  • Předávání osobních údajů
7. Podmínky zpracování osobních údajů

7.1 Zpracování osobních údajů se provádí se souhlasem subjektu osobních údajů se zpracováním jeho osobních údajů.

7.2 Zpracování osobních údajů je nezbytné k dosažení účelů stanovených mezinárodní smlouvou Ruské federace nebo zákonem, k plnění funkcí, pravomocí a povinností, které provozovateli ukládají právní předpisy Ruské federace.

7.3 Zpracování osobních údajů je nezbytné pro výkon spravedlnosti, provedení soudního aktu, aktu jiného orgánu nebo úředníka, který podléhá exekuci v souladu s právními předpisy Ruské federace o exekučním řízení.

7.4 Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou nebo příjemcem či ručitelem je subjekt osobních údajů, jakož i pro uzavření smlouvy z podnětu subjektu osobních údajů nebo smlouvy, na jejímž základě bude subjekt osobních údajů příjemcem nebo ručitelem.

7.5 Zpracování osobních údajů je nezbytné pro výkon práv a oprávněných zájmů provozovatele nebo třetích stran nebo pro dosažení společensky významných účelů, pokud nejsou porušena práva a svobody subjektu osobních údajů.

7.6 Zpracování osobních údajů, k nimž má přístup neomezený počet osob na základě žádosti subjektu osobních údajů nebo na jeho žádost (dále jen "veřejně dostupné osobní údaje").

7.7 Zpracování osobních údajů, které podléhají zveřejnění nebo povinnému zpřístupnění v souladu se spolkovým zákonem.

8. Postup při shromažďování, uchovávání, předávání a dalších typech zpracování osobních údajů

Bezpečnost osobních údajů zpracovávaných Provozovatelem je zajištěna zavedením právních, organizačních a technických opatření nezbytných pro úplné splnění požadavků platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

8.1 Provozovatel zajistí bezpečnost osobních údajů a přijme veškerá možná opatření k vyloučení přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.

8.2 Osobní údaje Uživatele nebudou nikdy a za žádných okolností předávány třetím osobám, s výjimkou případů souvisejících s plněním platných právních předpisů nebo pokud subjekt osobních údajů udělil Provozovateli souhlas s předáním údajů třetí osobě za účelem plnění závazků z občanskoprávní smlouvy.

8.3 V případě zjištění nepřesností v osobních údajích je může Uživatel samostatně aktualizovat zasláním oznámení Provozovateli na e-mailovou adresu Provozovatele mail@worldestate.homes s poznámkou "Aktualizace osobních údajů".

8.4 Doba zpracování osobních údajů je určena dosažením účelu, pro který byly osobní údaje shromážděny, pokud smlouva nebo platné právní předpisy nestanoví jinou dobu.
Uživatel může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat zasláním oznámení Provozovateli e-mailem na e-mailovou adresu Provozovatele mail@worldestate.homes s označením "Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů".

8.5 Veškeré informace, které shromažďují služby třetích stran, včetně platebních systémů, komunikačních prostředků a dalších poskytovatelů služeb, jsou uchovávány a zpracovávány uvedenými osobami (provozovateli) v souladu s jejich uživatelskou smlouvou a zásadami ochrany osobních údajů. Osobní údaje Subjektu a/nebo s uvedenými dokumenty. Provozovatel nenese odpovědnost za jednání třetích osob, včetně poskytovatelů služeb uvedených v tomto bodě.

8.6 Zákazy stanovené subjektem osobních údajů týkající se předávání (kromě poskytnutí přístupu), jakož i zpracování nebo podmínek zpracování (kromě přístupu) osobních údajů povolených k šíření se nepoužijí v případech zpracování osobních údajů ve státním, veřejném a jiném veřejném zájmu, jak jsou definovány právními předpisy Ruské federace.

8.7 Provozovatel při zpracování osobních údajů zajistí důvěrnost osobních údajů.

8.8 Provozovatel uchovává osobní údaje ve formě, která umožňuje identifikaci subjektu osobních údajů, po dobu ne delší, než vyžadují účely zpracování osobních údajů, pokud doba uchovávání osobních údajů není stanovena spolkovým zákonem, smlouvou, jejíž smluvní stranou, příjemcem nebo ručitelem je subjekt osobních údajů.

8.9 Podmínkou pro ukončení zpracování osobních údajů může být dosažení účelu zpracování osobních údajů, uplynutí doby platnosti souhlasu subjektu osobních údajů, odvolání souhlasu subjektem osobních údajů nebo žádost o ukončení zpracování osobních údajů, jakož i zjištění nezákonného zpracování osobních údajů.

9. Seznam úkonů, které Provozovatel provedl s přijatými osobními údaji

9.1 Provozovatel osobní údaje shromažďuje, zaznamenává, systematizuje, shromažďuje, ukládá, upřesňuje (aktualizuje, mění), vybírá, používá, předává (šíří, poskytuje, zpřístupňuje), odosobňuje, blokuje, vymazává a likviduje.

9.2 Provozovatel provádí automatizované zpracování osobních údajů s přijímáním a/nebo předáváním přijatých informací prostřednictvím informačních a telekomunikačních sítí nebo bez nich.

10. Přeshraniční předávání osobních údajů

10.1 Před zahájením přeshraničního předávání osobních údajů oznámí Provozovatel svůj záměr provést přeshraniční předávání osobních údajů oprávněnému orgánu na ochranu práv subjektů osobních údajů (toto oznámení se zasílá odděleně od oznámení o záměru provést zpracování osobních údajů).

10.2 Před podáním výše uvedeného oznámení je Provozovatel povinen získat příslušné informace od orgánů cizího státu, zahraničních fyzických osob, zahraničních právnických osob, kterým je plánováno přeshraniční předání osobních údajů.

11. Důvěrnost osobních údajů

Provozovatel a další osoby, které získaly přístup k osobním údajům, jsou povinny nezpřístupňovat je třetím osobám a nešířit je bez souhlasu subjektu osobních údajů, pokud spolkový zákon nestanoví jinak.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Uživatel může získat jakákoli vysvětlení k otázkám, které ho zajímají v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů, a to tak, že se obrátí na Provozovatele prostřednictvím e-mailu na adrese mail@worldestate.homes.

12.2 Tento dokument bude odrážet veškeré změny zásad zpracování osobních údajů provozovatele. Tyto zásady jsou platné po neomezenou dobu, dokud nebudou nahrazeny novou verzí.

12.3 Aktuální verze zásad je volně dostupná na internetu na adrese https://worldestate.homes/privacy/.

Kontakty

Nenechte si ujít zahájení prodeje obytných komplexů za nejlepší cenu
Přihlášení do skupiny ve službě WhatsApp

Zanechat požadavek

Vyplňte prosím telefonní číslo v mezinárodním formátu

Nenašli jste, co jste hledali?

Odpovězte na 4 otázky (trvá 30 sekund) - získejte personalizovaný výběr aktuálních nemovitostí + průvodce "Jak si vybrat nemovitost v zahraničí".

Máte zájem? Klikněte na tlačítko "Zahájit výběr".

Výběr začátku

Nebo nám napište e-mail na adresu WhatsApp - naši odborníci zodpoví všechny vaše dotazy

cs_CZCzech