Merentakaisen omaisuuden myynti
Kyrenia, Korshiyaka-katu, Özyalçin 192 -kompleksi.
Park Heights Square 1, Dubai, UAE
69, 67 1 Soi Kokyang, Rawai, Muang, Phuket 83130
SPb, 21, Socialisticheskaya St., toimisto 2043.
Grand condo 7, Chroy Changvar, Phnom Penh, Kambodža
Batumi, Sherif Khimshiashvili str. 1
Jl. Dukuh Indah No.606, Bali 80361, Indonesia

Henkilötietojen käsittelyä koskeva politiikka

1. Yleiset säännökset

Tämä henkilötietojen käsittelyä koskeva politiikka on laadittu 27.07.2006 annetun liittovaltion lain vaatimusten mukaisesti. N:o 152-FZ "Henkilötiedoista" (jäljempänä 'henkilötietolaki') ja siinä määritellään henkilötietojen käsittelymenettely ja toimenpiteet, joita World Estate (jäljempänä 'operaattori') toteuttaa henkilötietojen turvallisuuden varmistamiseksi.

1.1 Toiminnanharjoittaja asettaa tärkeimmäksi tavoitteekseen ja edellytyksekseen toimintansa toteuttamiselle ihmisoikeuksien ja kansalaisoikeuksien ja -vapauksien noudattamisen henkilötietojen käsittelyssä, mukaan lukien yksityisyyden sekä henkilö- ja perhesalaisuuden suojaaminen.

1.2 Tätä operaattorin henkilötietojen käsittelyä koskevaa politiikkaa (jäljempänä 'politiikka') sovelletaan kaikkiin tietoihin, joita operaattori voi saada https://worldestate.homes -sivuston kävijöistä.

2 Politiikassa käytetyt peruskäsitteet

2.1 Henkilötietojen automaattinen käsittely - henkilötietojen käsittely tietokonelaitteilla.

2.2 Henkilötietojen suojaaminen - henkilötietojen käsittelyn väliaikainen lopettaminen (lukuun ottamatta tapauksia, joissa käsittely on tarpeen henkilötietojen selvittämiseksi).

2.3 Verkkosivusto - graafisen ja tiedotusmateriaalin sekä tietokoneohjelmien ja tietokantojen kokonaisuus, joka on saatavilla Internetissä verkko-osoitteessa https://worldestate.homes.

2.4 Henkilötietojärjestelmä - tietokantoihin ja tietotekniikkaan sisältyvien henkilötietojen ja niiden käsittelyn varmistavien teknisten välineiden kokonaisuus.

2.5 Henkilötietojen henkilöimättömäksi tekeminen - toimet, joiden seurauksena on mahdotonta määrittää ilman lisätietoja, kuuluvatko henkilötiedot tietylle käyttäjälle tai muulle henkilötietojen kohteelle.

2.6 Henkilötietojen käsittely - kaikki henkilötietojen käsittelyyn liittyvät toimet (operaatiot) tai toimien (operaatioiden) kokonaisuudet, jotka suoritetaan automatisointikeinojen avulla tai ilman niitä, mukaan lukien henkilötietojen kerääminen, tallentaminen, systematisointi, kerääminen, tallentaminen, säilyttäminen, selventäminen (päivittäminen, muuttaminen), poimiminen, käyttäminen, siirtäminen (jakelu, toimittaminen, saatavuus), henkilötietojen poistaminen, suojaaminen, poistaminen ja tuhoaminen.

2.7. Toiminnanharjoittaja - valtion viranomainen, kunnan viranomainen, oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö, joka itsenäisesti tai yhdessä muiden henkilöiden kanssa järjestää ja/tai suorittaa henkilötietojen käsittelyn sekä määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, käsittelyn kohteena olevien henkilötietojen koostumuksen ja henkilötiedoilla suoritettavat toimet (operaatiot).

2.8. Henkilötiedot - kaikki tiedot, jotka liittyvät suoraan tai välillisesti tiettyyn tai tunnistettavissa olevaan https://worldestate.homes -sivuston käyttäjään.

2.9. Henkilötiedot, joiden levittämisen henkilötietojen haltija on sallinut - henkilötiedot, joihin henkilötietojen haltija antaa pääsyn rajoittamattomalle määrälle henkilöitä antamalla suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn, jonka henkilötietojen haltija on sallinut henkilötietojen levittämistä varten henkilötietolaissa säädetyllä tavalla (jäljempänä - levittämisen sallitut henkilötiedot).

2.10. Käyttäjä - kuka tahansa verkkosivuston https://worldestate.homes kävijä.

2.11. Henkilötietojen luovuttaminen - toimet, joiden tarkoituksena on luovuttaa henkilötietoja tietylle henkilölle tai tietylle henkilöpiirille.

2.12. Henkilötietojen levittäminen - kaikki toimet, joiden tarkoituksena on luovuttaa henkilötietoja määrittelemättömälle henkilömäärälle (henkilötietojen siirto) tai tutustuttaa henkilötietoja rajoittamattomalle henkilömäärälle, mukaan lukien henkilötietojen luovuttaminen joukkotiedotusvälineissä, sijoittaminen tieto- ja televiestintäverkkoihin tai pääsy henkilötietoihin muulla tavoin.

2.13. Henkilötietojen rajat ylittävä siirto - henkilötietojen siirto vieraan valtion alueelle ulkomaiselle viranomaiselle, ulkomaiselle yksityishenkilölle tai ulkomaiselle oikeushenkilölle.

2.14. Henkilötietojen tuhoaminen - kaikki toimet, joiden seurauksena henkilötiedot tuhoutuvat peruuttamattomasti siten, että henkilötietojen sisältöä ei voida enää palauttaa henkilötietojärjestelmässä ja/tai henkilötietojen aineelliset kantajat tuhoutuvat.

3. operaattorin perusoikeudet ja -velvollisuudet

3.1 Toiminnanharjoittajalla on oikeus:- vastaanottaa rekisteröidyltä luotettavia tietoja ja/tai henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja;- jos rekisteröity peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn sekä jos toiminnanharjoittaja esittää pyynnön henkilötietojen käsittelyn lopettamisesta, toiminnanharjoittajalla on oikeus jatkaa henkilötietojen käsittelyä ilman rekisteröidyn suostumusta, jos siihen on henkilötietolaissa säädetyt perusteet;- määrittää itsenäisesti tarvittavien toimenpiteiden koostumus ja luettelo ja e

3.2 Toiminnanharjoittaja on velvollinen:- antamaan rekisteröidylle tämän pyynnöstä hänen henkilötietojensa käsittelyyn liittyviä tietoja;- järjestämään henkilötietojen käsittelyn Venäjän federaation voimassa olevassa lainsäädännössä säädetyn menettelyn mukaisesti;- vastaamaan rekisteröidyn ja hänen laillisen edustajansa valituksiin ja pyyntöihin henkilötietolain vaatimusten mukaisesti;- ilmoittamaan rekisteröidyn oikeuksien suojeluun valtuutetulle elimelle tämän pyynnöstä tarvittavat tiedot 10 päivän kuluessa tietojen vastaanottamisesta.

4. henkilötietojen kohteena olevien henkilöiden perusoikeudet ja -velvollisuudet

4.1 Henkilötietojen rekisteröidyillä on oikeus: - saada tietoja henkilötietojensa käsittelystä, lukuun ottamatta liittovaltion laeissa säädettyjä tapauksia. Toiminnanharjoittajan on annettava tiedot henkilötietojen kohteelle helppokäyttöisessä muodossa, eivätkä ne saa sisältää muita henkilötietojen kohteita koskevia henkilötietoja, lukuun ottamatta tapauksia, joissa tällaisten henkilötietojen luovuttamiselle on oikeudellinen peruste. Luettelo tiedoista ja menettelystä niiden saamiseksi vahvistetaan henkilötietolaissa;- vaatia operaattoria selvittämään henkilötietonsa, sulkemaan tai tuhoamaan ne, jos henkilötiedot ovat epätäydellisiä, vanhentuneita, epätarkkoja, laittomasti saatuja tai jos ne eivät ole välttämättömiä ilmoitetun käsittelytarkoituksen kannalta, sekä ryhtyä laissa säädettyihin toimenpiteisiin oikeuksiensa suojelemiseksi;- asettaa ennakkosuostumuksen edellytykseksi käsiteltäessä henkilötietoja tavaroiden, teosten ja palvelujen myynninedistämistarkoituksessa markkinoilla;- peruuttaa henkilötietojen rekisteröidyn suostumus tietojen käsittelyyn saadakseen operaattorin suostumuksen;- peruuttaa henkilötietojen rekisteröidyn suostumus henkilötietojensa käsittelyyn.

4.2 Henkilötietojen rekisteröidyt ovat velvollisia:- toimittamaan operaattorille luotettavia tietoja itsestään;- ilmoittamaan operaattorille henkilötietojensa tarkennuksista (päivityksistä, muutoksista).

4.3 Henkilöt, jotka ovat luovuttaneet operaattorille vääriä tietoja itsestään tai toisesta henkilötietojen kohteesta ilman tämän suostumusta, ovat vastuussa Venäjän federaation lainsäädännön mukaisesti.

5. Henkilötietojen käsittelyn periaatteet

5.1 Henkilötietojen käsittelyn on tapahduttava laillisin ja oikeudenmukaisin perustein.

5.2 Henkilötietojen käsittely rajoittuu erityisten, ennalta määrättyjen ja laillisten tarkoitusten saavuttamiseen. Henkilötietojen käsittely, joka on ristiriidassa henkilötietojen keräämisen tarkoitusten kanssa, ei ole sallittua.

5.3 Tietokantoja, jotka sisältävät henkilötietoja, joita käsitellään keskenään yhteensopimattomiin tarkoituksiin, ei saa yhdistää.

5.4 Henkilötietoja saa käsitellä vain niitä tarkoituksia varten, joita varten niitä käsitellään.

5.5 Käsiteltävien henkilötietojen sisältö ja laajuus vastaavat ilmoitettuja käsittelytarkoituksia. Käsiteltyjen henkilötietojen päällekkäisyys suhteessa niiden käsittelyn ilmoitettuihin tarkoituksiin ei ole sallittua.

5.6 Henkilötietoja käsiteltäessä on varmistettava henkilötietojen oikeellisuus, riittävyys ja tarvittaessa asianmukaisuus suhteessa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksiin. Toiminnanharjoittajan on toteutettava tarvittavat toimenpiteet ja/tai varmistettava, että ne toteutetaan puutteellisten tai virheellisten tietojen poistamiseksi tai selventämiseksi.

5.7 Henkilötietoja säilytetään muodossa, josta henkilötietojen kohde voidaan tunnistaa, enintään henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen edellyttämässä ajassa, paitsi jos henkilötietojen säilytysaika on vahvistettu liittovaltion laissa tai sopimuksessa, jonka osapuoli, edunsaaja tai takaaja henkilötietojen kohde on. Käsitellyt henkilötiedot hävitetään tai anonymisoidaan, kun käsittelyn tarkoitus on saavutettu tai kun se ei ole enää tarpeen näiden tarkoitusten saavuttamiseksi, ellei liittovaltion laissa toisin säädetä.

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
Käsittelyn tarkoitusKäyttäjälle tiedottaminen lähettämällä sähköpostia
Henkilötiedot
  • sukunimi, etunimi, patronyymi
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumerot
Oikeudelliset perusteet
  • 27.07.2006 annettu liittovaltion laki "Tieto, tietotekniikka ja tietosuoja" N 149-FZ.
Henkilötietojen käsittelytyypit
  • Henkilötietojen siirto
7. Henkilötietojen käsittelyn edellytykset

7.1 Henkilötietojen käsittely tapahtuu rekisteröidyn suostumuksella hänen henkilötietojensa käsittelyyn.

7.2 Henkilötietojen käsittely on tarpeen Venäjän federaation kansainvälisessä sopimuksessa tai laissa määrättyjen tarkoitusten saavuttamiseksi sekä Venäjän federaation lainsäädännössä operaattorille asetettujen tehtävien, valtuuksien ja velvoitteiden täyttämiseksi.

7.3 Henkilötietojen käsittely on tarpeen oikeudenhoitoa, oikeudellisen toimen täytäntöönpanoa, toisen viranomaisen tai virkamiehen täytäntöönpanokelpoista toimea varten Venäjän federaation täytäntöönpanomenettelyjä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

7.4 Henkilötietojen käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, edunsaajana tai takaajana, sekä sellaisen sopimuksen tekemiseksi rekisteröidyn aloitteesta tai sellaisen sopimuksen tekemiseksi, jossa rekisteröity on edunsaajana tai takaajana.

7.5 Henkilötietojen käsittely on tarpeen toiminnanharjoittajan tai kolmansien osapuolten oikeuksien ja oikeutettujen etujen käyttämiseksi tai yhteiskunnallisesti tärkeiden tarkoitusten saavuttamiseksi edellyttäen, että rekisteröidyn oikeuksia ja vapauksia ei loukata.

7.6 sellaisten henkilötietojen käsittely, joihin henkilötietojen rekisteröidyllä tai hänen pyynnöstään on rajoittamaton määrä henkilöitä pääsy (jäljempänä 'julkisesti saatavilla olevat henkilötiedot').

7.7 Henkilötietojen käsittely, joka edellyttää julkaisemista tai pakollista luovuttamista liittovaltion lain mukaisesti.

8. Henkilötietojen keräämistä, tallentamista, siirtämistä ja muunlaista käsittelyä koskeva menettelytapa

Operaattorin käsittelemien henkilötietojen turvallisuus varmistetaan toteuttamalla oikeudellisia, organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön vaatimusten noudattamiseksi täysimääräisesti.

8.1 Operaattorin on varmistettava henkilötietojen turvallisuus ja toteutettava kaikki mahdolliset toimenpiteet estääkseen asiattomien henkilöiden pääsyn henkilötietoihin.

8.2 Käyttäjän henkilötietoja ei koskaan eikä missään olosuhteissa siirretä kolmansille osapuolille lukuun ottamatta tapauksia, jotka liittyvät voimassa olevan lainsäädännön täytäntöönpanoon, tai jos henkilötietojen kohde on antanut operaattorille suostumuksensa siirtää tiedot kolmannelle osapuolelle siviilioikeudellisen sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.

8.3 Jos Käyttäjä havaitsee virheellisyyksiä henkilötiedoissaan, hän voi päivittää ne itsenäisesti lähettämällä operaattorille ilmoituksen operaattorin sähköpostiosoitteeseen mail@worldestate.homes ja merkinnällä "Henkilötietojen päivitys".

8.4 Henkilötietojen käsittelyn kesto määräytyy niiden tarkoitusten saavuttamisen mukaan, joita varten henkilötiedot kerättiin, ellei sopimuksessa tai sovellettavassa laissa ole määrätty muuta määräaikaa.
Käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn lähettämällä operaattorille ilmoituksen sähköpostitse operaattorin sähköpostiosoitteeseen mail@worldestate.homes, jossa on merkintä "Henkilötietojen käsittelyä koskevan suostumuksen peruuttaminen".

8.5 Kaikki kolmannen osapuolen palveluiden, mukaan lukien maksujärjestelmät, viestintävälineet ja muut palveluntarjoajat, keräämät tiedot tallentavat ja käsittelevät kyseiset henkilöt (operaattorit) niiden käyttäjäsopimuksen ja tietosuojakäytännön mukaisesti. Henkilötietojen kohde ja/tai mainittujen asiakirjojen kanssa. Operaattori ei ole vastuussa kolmansien osapuolten, mukaan lukien tässä lausekkeessa mainitut palveluntarjoajat, toimista.

8.6 Rekisteröidyn asettamia henkilötietojen siirtoa (muuta kuin käyttöoikeuden myöntämistä) sekä levitykseen hyväksyttyjen henkilötietojen käsittelyä tai käsittelyehtoja (muuta kuin käyttöoikeutta) koskevia kieltoja ei sovelleta tapauksissa, joissa henkilötietoja käsitellään Venäjän federaation lainsäädännössä määritellyllä tavalla valtion, yleisön tai muulla tavalla yleisen edun vuoksi.

8.7 Henkilötietoja käsitellessään operaattorin on varmistettava henkilötietojen luottamuksellisuus.

8.8 Toiminnanharjoittaja säilyttää henkilötietoja sellaisessa muodossa, että rekisteröity voidaan tunnistaa, enintään niin kauan kuin henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset edellyttävät, paitsi jos henkilötietojen säilytysaika on vahvistettu liittovaltion laissa tai sopimuksessa, jonka osapuoli, edunsaaja tai takaaja rekisteröity on.

8.9 Henkilötietojen käsittelyn lopettamisen edellytyksenä voi olla henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen saavuttaminen, rekisteröidyn suostumuksen päättyminen, rekisteröidyn antaman suostumuksen peruuttaminen tai henkilötietojen käsittelyn lopettamista koskeva pyyntö sekä henkilötietojen laittoman käsittelyn havaitseminen.

9. Luettelo toimista, jotka operaattori on suorittanut vastaanotettujen henkilötietojen avulla.

9.1 Toiminnanharjoittajan on kerättävä, tallennettava, systematisoitava, kerättävä, säilytettävä, selvitettävä (päivitettävä, muutettava), poimittava, käytettävä, siirrettävä (levitettävä, annettava käyttöön, käytettävä), poistettava, estettävä, poistettava ja tuhottava henkilötietoja.

9.2 Operaattori suorittaa henkilötietojen automaattista käsittelyä vastaanottamalla ja/tai siirtämällä vastaanotettuja tietoja tieto- ja televiestintäverkkojen välityksellä tai ilman niitä.

10. Henkilötietojen rajat ylittävä siirto

10.1 Ennen henkilötietojen rajatylittävän siirron aloittamista operaattorin on ilmoitettava henkilötietojen rekisteröidyn oikeuksien suojaamisesta vastaavalle valtuutetulle elimelle aikomuksestaan toteuttaa henkilötietojen rajatylittävä siirto (ilmoitus on lähetettävä erillään ilmoituksesta, joka koskee aikomusta toteuttaa henkilötietojen käsittelyä).

10.2 Ennen edellä mainitun ilmoituksen tekemistä operaattori on velvollinen hankkimaan asiaankuuluvat tiedot vieraan valtion viranomaisilta, ulkomaisilta yksityishenkilöiltä ja ulkomaisilta oikeushenkilöiltä, joille henkilötietojen rajatylittävää siirtoa suunnitellaan.

11. Henkilötietojen luottamuksellisuus

Toiminnanharjoittaja ja muut henkilöt, jotka ovat saaneet pääsyn henkilötietoihin, ovat velvollisia olemaan luovuttamatta henkilötietoja kolmansille osapuolille ja olemaan levittämättä henkilötietoja ilman henkilötietojen kohteen suostumusta, ellei liittovaltion laissa toisin säädetä.

12. Loppusäännökset

12.1. Käyttäjä voi saada selvennyksiä henkilötietojensa käsittelyyn liittyviin kiinnostaviin kysymyksiin ottamalla yhteyttä operaattoriin sähköpostitse osoitteeseen mail@worldestate.homes.

12.2 Tässä asiakirjassa otetaan huomioon kaikki muutokset, jotka koskevat operaattorin henkilötietojen käsittelyä koskevaa politiikkaa. Politiikka on voimassa toistaiseksi, kunnes se korvataan uudella versiolla.

12.3 Politiikan nykyinen versio on vapaasti saatavilla Internetissä osoitteessa https://worldestate.homes/privacy/.

Yhteystiedot

Älä missaa asuinkompleksien myynnin käynnistämistä parhaaseen hintaan
Tilaa ryhmä WhatsAppissa

Jätä pyyntö

Täytä puhelinnumero kansainvälisessä muodossa

Etkö löytänyt etsimääsi?

Vastaa 4 kysymykseen (kestää 30 sekuntia) - saat henkilökohtaisen valikoiman nykyisiä kiinteistöjä + opas "Miten valita kiinteistö ulkomailla".

Kiinnostuitko? Napsauta "Aloita valinta".

Aloitusvalinta

Tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen WhatsApp - asiantuntijamme vastaavat kaikkiin kysymyksiisi

fiFinnish