Sprzedaż nieruchomości za granicą
Kyrenia, ulica Korshiyaka, kompleks Özyalçin 192
Park Heights Square 1, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
69, 67 1 Soi Kokyang, Rawai, Muang, Phuket 83130
SPb, 21, Socialisticheskaya St., biuro 2043
Grand condo 7, Chroy Changvar, Phnom Penh, Kambodża
Batumi, Sherif Khimshiashvili str. 1
Jl. Dukuh Indah No.606, Bali 80361, Indonezja
Turcja, Çağlayan Mahallesi, Barınaklar Bulvarı 5, 07235
C/El Montículo 8, 29631, Benalmádena, Hiszpania

Polityka przetwarzania danych osobowych

1. postanowienia ogólne

Niniejsza polityka przetwarzania danych osobowych została sporządzona zgodnie z wymogami ustawy federalnej z dnia 27.07.2006r. Nr 152-FZ "O danych osobowych" (dalej - Ustawa o danych osobowych) i określa procedurę przetwarzania danych osobowych oraz środki zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych podejmowane przez World Estate (dalej - Operator).

1.1 Operator stawia sobie za najważniejszy cel i warunek prowadzenia działalności przestrzeganie praw i wolności człowieka i obywatela przy przetwarzaniu danych osobowych, w tym ochronę prawa do prywatności, tajemnicy osobistej i rodzinnej.

1.2 Niniejsza polityka Operatora dotycząca przetwarzania danych osobowych (zwana dalej "Polityką") ma zastosowanie do wszystkich informacji, które Operator może uzyskać na temat osób odwiedzających stronę internetową https://worldestate.homes.

2 Podstawowe pojęcia stosowane w Polityce

2.1 Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych - przetwarzanie danych osobowych za pomocą sprzętu komputerowego.

2.2 Blokowanie danych osobowych - tymczasowe zaprzestanie przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem przypadków, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wyjaśnienia danych osobowych).

2.3 Serwis - zbiór materiałów graficznych i informacyjnych oraz programów komputerowych i baz danych, zapewniający ich dostępność w sieci Internet pod adresem sieciowym https://worldestate.homes.

2.4 System informatyczny danych osobowych - zbiór danych osobowych zawartych w bazach danych oraz technologii informatycznych i środków technicznych zapewniających ich przetwarzanie.

2.5 Impersonalizacja danych osobowych - działania, w wyniku których nie jest możliwe ustalenie bez użycia dodatkowych informacji, czy dane osobowe należą do konkretnego Użytkownika lub innego podmiotu danych osobowych.

2.6 Przetwarzanie danych osobowych - każda czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywanych przy użyciu lub bez użycia środków automatyzacji z danymi osobowymi, w tym gromadzenie, rejestrowanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), wydobywanie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.

2.7 Operator - organ państwowy, organ gminy, osoba prawna lub osoba fizyczna, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami organizująca i/lub prowadząca przetwarzanie danych osobowych, a także określająca cele przetwarzania danych osobowych, skład danych osobowych podlegających przetwarzaniu, czynności (operacje) wykonywane na danych osobowych.

2.8 Dane Osobowe - wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do konkretnego lub możliwego do zidentyfikowania Użytkownika strony internetowej https://worldestate.homes.

2.9 Dane osobowe dopuszczone przez osobę, której dane dotyczą, do rozpowszechniania - dane osobowe, do których dostęp zapewnia osoba, której dane dotyczą, nieograniczonej liczbie osób, wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych dopuszczonych przez osobę, której dane dotyczą, do rozpowszechniania w sposób określony w ustawie o danych osobowych (dalej - dane osobowe dopuszczone do rozpowszechniania).

2.10. Użytkownik - każda osoba odwiedzająca stronę internetową https://worldestate.homes.

2.11 Udostępnianie danych osobowych - działania mające na celu ujawnienie danych osobowych określonej osobie lub określonemu kręgowi osób.

2.12. Rozpowszechnianie danych osobowych - wszelkie działania mające na celu ujawnienie danych osobowych nieokreślonej liczbie osób (przekazanie danych osobowych) lub zapoznanie się z danymi osobowymi nieograniczonej liczbie osób, w tym ujawnienie danych osobowych w środkach masowego przekazu, umieszczenie w sieciach informatycznych i telekomunikacyjnych lub udostępnienie danych osobowych w inny sposób.

2.13 Transgraniczne przekazywanie danych osobowych - przekazywanie danych osobowych na terytorium obcego państwa zagranicznemu organowi rządowemu, zagranicznej osobie fizycznej lub zagranicznej osobie prawnej.

2.14 Niszczenie danych osobowych - wszelkie działania, w wyniku których dane osobowe zostają nieodwracalnie zniszczone z niemożliwością dalszego odzyskania treści danych osobowych w systemie informatycznym danych osobowych i/lub zniszczeniu ulegają materialne nośniki danych osobowych.

3. podstawowe prawa i obowiązki Operatora

3.1 Operator ma prawo do:- otrzymywania od osoby, której dane dotyczą, wiarygodnych informacji i/lub dokumentów zawierających dane osobowe;- w przypadku wycofania przez osobę, której dane dotyczą, zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także w przypadku złożenia przez Operatora wniosku o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, Operator ma prawo do dalszego przetwarzania danych osobowych bez zgody osoby, której dane dotyczą, jeżeli istnieją podstawy określone w ustawie o danych osobowych;- samodzielnego ustalania składu i wykazu środków niezbędnych i e

3.2 Operator jest zobowiązany do:- dostarczenia osobie, której dane dotyczą, na jej żądanie informacji związanych z przetwarzaniem jej danych osobowych;- zorganizowania przetwarzania danych osobowych zgodnie z procedurą ustanowioną przez obowiązujące ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej;- odpowiadania na odwołania i wnioski osób, których dane dotyczą, i ich przedstawicieli prawnych zgodnie z wymogami ustawy o danych osobowych;- poinformowania upoważnionego organu ds. ochrony praw osób, których dane dotyczą, na wniosek tego organu o niezbędnych informacjach w ciągu 10 dni od daty otrzymania takich informacji.

4. podstawowe prawa i obowiązki osób, których dane dotyczą

4.1 Podmioty danych osobowych mają prawo do:- otrzymywania informacji dotyczących przetwarzania ich danych osobowych, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach federalnych. Informacje powinny być przekazywane podmiotowi danych osobowych przez Operatora w przystępnej formie i nie powinny zawierać danych osobowych dotyczących innych podmiotów danych osobowych, z wyjątkiem przypadków, w których istnieją podstawy prawne do ujawnienia takich danych osobowych. Wykaz informacji i procedura ich uzyskiwania są określone w ustawie o danych osobowych;- zażądać od operatora wyjaśnienia swoich danych osobowych, zablokowania lub zniszczenia ich w przypadku, gdy dane osobowe są niekompletne, nieaktualne, niedokładne, uzyskane nielegalnie lub nie są niezbędne do określonego celu przetwarzania, a także do podjęcia środków przewidzianych przez prawo w celu ochrony jego praw;- nałożyć warunek uprzedniej zgody przy przetwarzaniu danych osobowych w celu promocji towarów, prac i usług na rynku;- odwołać zgodę podmiotu danych osobowych na przetwarzanie danych osobowych w celu uzyskania zgody operatora;- odwołać zgodę podmiotu danych osobowych na przetwarzanie jego danych osobowych.

4.2 Podmioty danych osobowych są zobowiązane do:- dostarczenia Operatorowi wiarygodnych danych o sobie;- poinformowania Operatora o wyjaśnieniu (aktualizacji, zmianie) swoich danych osobowych.

4.3 Osoby, które przekazały Operatorowi nieprawdziwe informacje o sobie lub informacje o innym podmiocie danych osobowych bez zgody tego ostatniego, ponoszą odpowiedzialność zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.

5. Zasady przetwarzania danych osobowych

5.1 Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o zgodne z prawem i rzetelne podstawy.

5.2 Przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone do osiągnięcia konkretnych, z góry określonych i uzasadnionych celów. Przetwarzanie danych osobowych niezgodne z celami gromadzenia danych osobowych jest niedozwolone.

5.3 Niedozwolone jest łączenie baz danych zawierających dane osobowe przetwarzane w celach niezgodnych ze sobą.

5.4 Przetwarzane będą wyłącznie dane osobowe spełniające cele, dla których są przetwarzane.

5.5 Treść i zakres przetwarzanych danych osobowych odpowiadają określonym celom przetwarzania. Nadmiarowość przetwarzanych danych osobowych w stosunku do określonych celów ich przetwarzania jest niedozwolona.

5.6 Podczas przetwarzania danych osobowych należy zapewnić dokładność danych osobowych, ich wystarczalność i, w razie potrzeby, adekwatność w stosunku do celów przetwarzania danych osobowych. Operator podejmie niezbędne środki i/lub zapewni ich podjęcie w celu usunięcia lub wyjaśnienia niekompletnych lub niedokładnych danych.

5.7 Przechowywanie danych osobowych odbywa się w formie umożliwiającej identyfikację podmiotu danych osobowych, nie dłużej niż wymagają tego cele przetwarzania danych osobowych, chyba że okres przechowywania danych osobowych jest określony przez prawo federalne, umowę, której podmiot danych osobowych jest stroną, beneficjentem lub gwarantem. Przetwarzane dane osobowe zostaną zniszczone lub zanonimizowane, gdy cele przetwarzania zostaną osiągnięte lub gdy nie jest to już konieczne do osiągnięcia tych celów, chyba że prawo federalne stanowi inaczej.

6. Cele przetwarzania danych osobowych
Cel przetwarzaniainformowanie Użytkownika poprzez wysyłanie wiadomości e-mail
Dane osobowe
  • nazwisko, imię, patronimik
  • adres e-mail
  • numery telefonów
Podstawy prawne
  • Ustawa federalna "O informacjach, technologiach informacyjnych i ochronie informacji" z dnia 27.07.2006 r. N 149-FZ
Rodzaje przetwarzania danych osobowych
  • Przekazywanie danych osobowych
7. Warunki przetwarzania danych osobowych

7.1 Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych osobowych.

7.2 Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do osiągnięcia celów przewidzianych w traktacie międzynarodowym Federacji Rosyjskiej lub w przepisach prawa, w celu wypełnienia funkcji, uprawnień i obowiązków nałożonych na operatora przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej.

7.3 Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wymierzenia sprawiedliwości, wykonania aktu sądowego, aktu innego organu lub urzędnika podlegającego egzekucji zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej dotyczącym postępowania egzekucyjnego.

7.4 Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną lub beneficjentem lub gwarantem jest osoba, której dane dotyczą, a także do zawarcia umowy z inicjatywy osoby, której dane dotyczą, lub umowy, na mocy której osoba, której dane dotyczą, będzie beneficjentem lub gwarantem.

7.5 Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonywania praw i uzasadnionych interesów operatora lub stron trzecich lub do osiągnięcia celów ważnych społecznie, pod warunkiem, że prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie zostaną naruszone.

7.6 Przetwarzanie danych osobowych, do których nieograniczona liczba osób ma dostęp przez osobę, której dane dotyczą, lub na jej wniosek (zwanych dalej publicznie dostępnymi danymi osobowymi).

7.7 Przetwarzanie danych osobowych podlegających publikacji lub obowiązkowemu ujawnieniu zgodnie z prawem federalnym.

8. Procedura gromadzenia, przechowywania, przekazywania i innych rodzajów przetwarzania danych osobowych

Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez Operatora jest zapewnione poprzez wdrożenie środków prawnych, organizacyjnych i technicznych niezbędnych do pełnej zgodności z wymogami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

8.1 Operator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i podejmuje wszelkie możliwe środki w celu uniemożliwienia dostępu do danych osobowych osobom nieupoważnionym.

8.2 Dane osobowe Użytkownika nigdy i pod żadnym pozorem nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków związanych z wykonywaniem obowiązujących przepisów prawa lub jeżeli osoba, której dane osobowe dotyczą, wyraziła zgodę na przekazanie tych danych przez Operatora osobie trzeciej w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy cywilnoprawnej.

8.3 W przypadku stwierdzenia nieścisłości w danych osobowych, Użytkownik może je samodzielnie zaktualizować, przesyłając Operatorowi zawiadomienie na adres e-mail Operatora mail@worldestate.homes z dopiskiem "Aktualizacja danych osobowych".

8.4 Okres przetwarzania danych osobowych zależy od osiągnięcia celów, dla których dane osobowe zostały zebrane, chyba że umowa lub obowiązujące prawo przewidują inny okres.
Użytkownik może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, wysyłając Operatorowi powiadomienie pocztą elektroniczną na adres e-mail Operatora mail@worldestate.homes z dopiskiem "Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych".

8.5 Wszystkie informacje gromadzone przez usługi stron trzecich, w tym systemy płatności, środki komunikacji i innych dostawców usług, są przechowywane i przetwarzane przez określone osoby (Operatorów) zgodnie z ich Umową użytkownika i Polityką prywatności. Podmiot Danych Osobowych i/lub ze wspomnianymi dokumentami. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, w tym dostawców usług określonych w niniejszej klauzuli.

8.6 Zakazy ustanowione przez osobę, której dane dotyczą, dotyczące przekazywania (innego niż udzielanie dostępu), a także przetwarzania lub warunków przetwarzania (innych niż dostęp) danych osobowych dopuszczonych do rozpowszechniania, nie mają zastosowania w przypadkach przetwarzania danych osobowych w interesie państwowym, publicznym i innym interesie publicznym określonym w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej.

8.7 Podczas przetwarzania danych osobowych Operator zapewnia poufność danych osobowych.

8.8 Operator przechowuje dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, nie dłużej niż wymagają tego cele przetwarzania danych osobowych, chyba że okres przechowywania danych osobowych jest określony przez prawo federalne, umowę, której stroną, beneficjentem lub gwarantem jest osoba, której dane dotyczą.

8.9 Warunkiem zakończenia przetwarzania danych osobowych może być osiągnięcie celów przetwarzania danych osobowych, wygaśnięcie zgody osoby, której dane dotyczą, wycofanie zgody przez osobę, której dane dotyczą lub żądanie zakończenia przetwarzania danych osobowych, a także wykrycie niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.

9. Wykaz czynności wykonanych przez Operatora z otrzymanymi danymi osobowymi

9.1 Operator gromadzi, rejestruje, systematyzuje, gromadzi, przechowuje, wyjaśnia (aktualizuje, zmienia), wyodrębnia, wykorzystuje, przekazuje (rozpowszechnia, dostarcza, udostępnia), depersonalizuje, blokuje, usuwa i niszczy dane osobowe.

9.2 Operator przeprowadza zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych z otrzymywaniem i/lub przesyłaniem otrzymanych informacji za pośrednictwem sieci informatycznych i telekomunikacyjnych lub bez nich.

10. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych

10.1 Przed rozpoczęciem transgranicznego przekazywania danych osobowych Operator powiadomi uprawniony organ do ochrony praw osób, których dane dotyczą, o zamiarze transgranicznego przekazania danych osobowych (takie powiadomienie zostanie wysłane oddzielnie od powiadomienia o zamiarze przetwarzania danych osobowych).

10.2 Przed złożeniem powiadomienia, o którym mowa powyżej, Operator jest zobowiązany do uzyskania odpowiednich informacji od organów państwa obcego, zagranicznych osób fizycznych, zagranicznych podmiotów prawnych, którym planowane jest transgraniczne przekazanie danych osobowych.

11. Poufność danych osobowych

Operator i inne osoby, które uzyskały dostęp do danych osobowych, są zobowiązane do nieujawniania osobom trzecim i nie rozpowszechniania danych osobowych bez zgody podmiotu danych osobowych, chyba że prawo federalne stanowi inaczej.

12. Postanowienia końcowe

12.1 Użytkownik może uzyskać wszelkie wyjaśnienia dotyczące interesujących go kwestii związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, kontaktując się z Operatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem mail@worldestate.homes.

12.2 Niniejszy dokument będzie odzwierciedlał wszelkie zmiany w polityce przetwarzania danych osobowych Operatora. Polityka jest ważna przez czas nieokreślony, dopóki nie zostanie zastąpiona nową wersją.

12.3 Aktualna wersja Polityki jest dostępna bezpłatnie w Internecie pod adresem https://worldestate.homes/privacy/.

Kontakty

Nie przegap wyprzedaży kompleksów mieszkaniowych w najlepszej cenie
Subskrybuj grupę na WhatsApp

Zostaw prośbę

Wpisz numer telefonu w formacie międzynarodowym

Nie znalazłeś tego, czego szukałeś?

Odpowiedz na 4 pytania (zajmuje to 30 sekund) - otrzymaj spersonalizowany wybór aktualnych nieruchomości + przewodnik "Jak wybrać nieruchomość za granicą".

Zainteresowany? Kliknij "Rozpocznij wybór".

Rozpocznij wybór

Lub po prostu napisz do nas na adres WhatsApp - Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie pytania

pl_PLPolish