Salg av eiendom i utlandet
Kyrenia, Korshiyaka-gaten, Özyalçin 192-komplekset
Park Heights Square 1, Dubai, De forente arabiske emirater
69, 67 1 Soi Kokyang, Rawai, Muang, Phuket 83130
SPb, 21, Socialisticheskaya St., kontor 2043
Grand condo 7, Chroy Changvar, Phnom Penh, Kambodsja
Batumi, Sherif Khimshiashvili str. 1
Jl. Dukuh Indah No.606, Bali 80361, Indonesia

Retningslinjer for behandling av personopplysninger

1. Generelle bestemmelser

Denne policyen for behandling av personopplysninger er utarbeidet i samsvar med kravene i den føderale loven datert 27.07.2006. Nr. 152-FZ "Om personopplysninger" (heretter - Personopplysningsloven) og definerer prosedyren for behandling av personopplysninger og tiltak for å sikre personopplysningssikkerhet som er tatt av World Estate (heretter - Operatøren).

1.1 Operatøren setter som sitt viktigste mål og betingelse for å utføre sine aktiviteter overholdelse av menneskerettigheter og sivile rettigheter og friheter i behandlingen av personopplysninger, inkludert beskyttelse av retten til privatlivets fred, person- og familiehemmeligheter.

1.2 Denne operatørens policy for behandling av personopplysninger (heretter kalt policyen) gjelder for all informasjon som operatøren kan innhente om besøkende på nettstedet https://worldestate.homes.

2 Grunnleggende begreper som brukes i retningslinjene

2.1 Automatisert behandling av personopplysninger - behandling av personopplysninger ved hjelp av datautstyr.

2.2 Sperring av personopplysninger - midlertidig opphør av behandling av personopplysninger (med unntak av tilfeller der behandling er nødvendig for å klargjøre personopplysninger).

2.3 Nettsted - et sett med grafisk og informativt materiale, samt dataprogrammer og databaser, som sikrer tilgjengeligheten på Internett på nettverksadressen https://worldestate.homes.

2.4 Informasjonssystem for personopplysninger - et sett med personopplysninger i databaser og informasjonsteknologier og tekniske midler som sikrer behandling av disse.

2.5 Upersonliggjøring av personopplysninger - handlinger som gjør det umulig å avgjøre om personopplysningene tilhører en bestemt bruker eller et annet personopplysningssubjekt uten å bruke tilleggsopplysninger.

2.6 Behandling av personopplysninger - enhver handling (operasjon) eller rekke av handlinger (operasjoner) som utføres med eller uten bruk av automatiserte midler med personopplysninger, inkludert innsamling, registrering, systematisering, akkumulering, lagring, klargjøring (oppdatering, endring), utvinning, bruk, overføring (distribusjon, levering, tilgang), avpersonifisering, blokkering, sletting, destruksjon av personopplysninger.

2.7. operatør - en statlig myndighet, kommunal myndighet, juridisk enhet eller fysisk person, uavhengig eller sammen med andre personer som organiserer og/eller utfører behandling av personopplysninger, samt bestemmer formålene med behandling av personopplysninger, sammensetning av personopplysninger som er gjenstand for behandling, handlinger (operasjoner) utført med personopplysninger.

2.8. Personopplysninger - all informasjon som direkte eller indirekte er knyttet til en spesifikk eller identifiserbar bruker av nettstedet https://worldestate.homes.

2.9 Personopplysninger som den registrerte har godkjent for spredning - personopplysninger som den registrerte gir tilgang til et ubegrenset antall personer ved å gi samtykke til behandling av personopplysninger som den registrerte har godkjent for spredning på den måten som er foreskrevet i personopplysningsloven (heretter - personopplysninger godkjent for spredning).

2.10. Bruker - enhver besøkende på nettstedet https://worldestate.homes.

2.11. Utlevering av personopplysninger - handlinger som tar sikte på å utlevere personopplysninger til en bestemt person eller en bestemt krets av personer.

2.12. Spredning av personopplysninger - enhver handling som tar sikte på å utlevere personopplysninger til et ubestemt antall personer (overføring av personopplysninger) eller gjøre personopplysninger kjent for et ubegrenset antall personer, herunder utlevering av personopplysninger i massemedia, plassering i informasjons- og telekommunikasjonsnettverk eller å gi tilgang til personopplysninger på annen måte.

2.13. Overføring av personopplysninger over landegrensene - overføring av personopplysninger til et annet lands territorium til en utenlandsk offentlig myndighet, en utenlandsk person eller en utenlandsk juridisk enhet.

2.14. Ødeleggelse av personopplysninger - enhver handling som fører til at personopplysninger ødelegges ugjenkallelig, slik at det er umulig å gjenopprette innholdet i personopplysningene i informasjonssystemet for personopplysninger og/eller materielle bærere av personopplysninger ødelegges.

3. Operatørens grunnleggende rettigheter og plikter

3.1 Operatøren har rett til å:- motta pålitelig informasjon og/eller dokumenter som inneholder personopplysninger fra den registrerte;- i tilfelle den registrerte trekker tilbake sitt samtykke til behandling av personopplysninger, samt i tilfelle Operatøren sender inn en anmodning om å stoppe behandlingen av personopplysninger, har Operatøren rett til å fortsette behandlingen av personopplysninger uten samtykke fra den registrerte, dersom det foreligger grunner som er spesifisert i personopplysningsloven;- selvstendig bestemme sammensetningen av og listen over tiltak som er nødvendige og hensiktsmessige for å sikre at behandlingen av personopplysningene

3.2 Operatøren er forpliktet til å:- gi den registrerte på forespørsel informasjon om behandlingen av hans/hennes personopplysninger;- organisere behandlingen av personopplysninger i samsvar med prosedyren fastsatt i gjeldende lovgivning i Den russiske føderasjonen;- svare på klager og forespørsler fra registrerte og deres juridiske representanter i samsvar med kravene i personopplysningsloven;- informere det autoriserte organet for beskyttelse av rettighetene til registrerte på forespørsel fra dette organet om nødvendig informasjon innen 10 dager fra datoen for mottak av slik informasjon.

4. grunnleggende rettigheter og plikter for de registrerte

4.1 Den registrerte har rett til å: - motta informasjon om behandlingen av sine personopplysninger, med unntak av tilfeller som er fastsatt i føderale lover. Operatøren skal gi informasjonen til den registrerte i en tilgjengelig form og skal ikke inneholde personopplysninger om andre registrerte, unntatt i tilfeller der det er rettslig grunnlag for å utlevere slike personopplysninger. Listen over informasjon og prosedyren for å innhente den er fastsatt i personopplysningsloven;- å kreve at operatøren klargjør hans/hennes personopplysninger, blokkerer eller ødelegger dem i tilfelle personopplysningene er ufullstendige, utdaterte, unøyaktige, ulovlig innhentet eller ikke er nødvendige for det oppgitte formålet med behandlingen, samt å treffe tiltak som er fastsatt i loven for å beskytte hans/hennes rettigheter;- å pålegge en betingelse om forhåndssamtykke ved behandling av personopplysninger med det formål å markedsføre varer, arbeider og tjenester på markedet;- å tilbakekalle den registrertes samtykke til behandling av personopplysninger for å innhente samtykke fra operatøren;- å tilbakekalle den registrertes samtykke til behandling av hans/hennes personlige data.

4.2 De registrerte er forpliktet til å:- gi Operatøren pålitelige opplysninger om seg selv;- informere Operatøren om avklaring (oppdatering, endring) av sine personopplysninger.

4.3 Personer som har gitt operatøren falsk informasjon om seg selv eller informasjon om et annet emne av personopplysninger uten samtykke fra sistnevnte, skal være ansvarlige i samsvar med lovgivningen i Russland.

5. Prinsipper for behandling av personopplysninger

5.1 Behandlingen av personopplysninger skal utføres på et lovlig og rettferdig grunnlag.

5.2 Behandlingen av personopplysninger er begrenset til å oppnå spesifikke, forhåndsbestemte og legitime formål. Behandling av personopplysninger som er uforenlig med formålene for innsamling av personopplysninger, er ikke tillatt.

5.3 Det er ikke tillatt å slå sammen databaser som inneholder personopplysninger som behandles for formål som er uforenlige med hverandre.

5.4 Kun personopplysninger som oppfyller formålene de behandles for, skal behandles.

5.5 Innholdet i og omfanget av de behandlede personopplysningene samsvarer med de oppgitte formålene med behandlingen. Det er ikke tillatt å behandle personopplysninger overflødig i forhold til de angitte formålene med behandlingen.

5.6 Ved behandling av personopplysninger skal det sikres at personopplysningene er korrekte, tilstrekkelige og, der det er nødvendig, relevante i forhold til formålet med behandlingen av personopplysningene. Operatøren skal iverksette nødvendige tiltak og/eller sørge for at det blir iverksatt tiltak for å slette eller klargjøre ufullstendige eller uriktige opplysninger.

5.7 Lagring av personopplysninger utføres i en form som gjør det mulig å identifisere den registrerte, ikke lenger enn det som er nødvendig for formålet med behandlingen av personopplysninger, med mindre lagringsperioden for personopplysninger er fastsatt i føderal lov, kontrakt som den registrerte er part i, mottaker eller garantist. Behandlede personopplysninger skal tilintetgjøres eller anonymiseres når formålene med behandlingen er oppnådd eller når det ikke lenger er nødvendig for å oppnå disse formålene, med mindre annet er fastsatt i føderal lovgivning.

6. Formålene med behandlingen av personopplysninger
Formålet med behandlingeninformere brukeren ved å sende e-post
Personopplysninger
  • etternavn, fornavn, patronymikon
  • e-postadresse
  • telefonnumre
Juridisk grunnlag
  • Føderal lov "Om informasjon, informasjonsteknologi og informasjonsbeskyttelse" datert 27.07.2006 N 149-FZ
Typer behandling av personopplysninger
  • Overføring av personopplysninger
7. Vilkår for behandling av personopplysninger

7.1 Behandlingen av personopplysninger utføres med samtykke fra den registrerte til behandlingen av hans/hennes personopplysninger.

7.2 Behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å oppnå de formål som er fastsatt i den russiske føderasjonens internasjonale traktat eller ved lov, for å oppfylle de funksjoner, fullmakter og plikter som er tildelt operatøren i henhold til den russiske føderasjonens lovgivning.

7.3 Behandling av personopplysninger er nødvendig for rettspleie, gjennomføring av en rettslig handling, handling fra en annen myndighet eller tjenestemann som er underlagt fullbyrdelse i samsvar med lovgivningen i Den russiske føderasjon om tvangsfullbyrdelse.

7.4 Behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en avtale der den registrerte er part, begunstiget eller garantist, samt for inngåelse av en avtale på initiativ av den registrerte eller en avtale der den registrerte vil være begunstiget eller garantist.

7.5 Behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å utøve operatørens eller tredjeparters rettigheter og legitime interesser eller for å oppnå samfunnsviktige formål, forutsatt at den registrertes rettigheter og friheter ikke blir krenket.

7.6 Behandling av personopplysninger som et ubegrenset antall personer har tilgang til av den registrerte eller på dennes anmodning (heretter kalt offentlig tilgjengelige personopplysninger).

7.7 Behandling av personopplysninger som er underlagt offentliggjøring eller obligatorisk utlevering i henhold til føderal lovgivning.

8. Prosedyre for innsamling, lagring, overføring og andre typer behandling av personopplysninger

Sikkerheten til personopplysningene som behandles av Operatøren sikres ved å iverksette juridiske, organisatoriske og tekniske tiltak som er nødvendige for å oppfylle kravene i gjeldende lovgivning om beskyttelse av personopplysninger.

8.1 Operatøren skal sørge for sikkerheten til personopplysninger og treffe alle mulige tiltak for å utelukke at uautoriserte personer får tilgang til personopplysninger.

8.2 Brukerens personopplysninger vil aldri, under ingen omstendigheter, bli overført til tredjeparter, bortsett fra i tilfeller knyttet til gjennomføringen av gjeldende lovgivning eller hvis den registrerte har gitt sitt samtykke til operatøren til å overføre opplysningene til en tredjepart for å oppfylle forpliktelser i henhold til en sivilrettslig kontrakt.

8.3 Hvis brukeren oppdager unøyaktigheter i personopplysningene, kan brukeren oppdatere dem på egen hånd ved å sende en melding til operatøren til operatørens e-postadresse mail@worldestate.homes med merknaden "Oppdatering av personopplysninger".

8.4 Perioden for behandling av personopplysninger bestemmes av oppnåelsen av formålene som personopplysningene ble samlet inn for, med mindre en annen periode er fastsatt i kontrakten eller gjeldende lov.
Brukeren kan når som helst trekke tilbake sitt samtykke til behandling av personopplysninger ved å sende en melding til operatøren via e-post til operatørens e-postadresse mail@worldestate.homes merket "Tilbaketrekking av samtykke til behandling av personopplysninger".

8.5 All informasjon som samles inn av tredjepartstjenester, inkludert betalingssystemer, kommunikasjonsmidler og andre tjenesteleverandører, lagres og behandles av de angitte personene (operatørene) i samsvar med deres brukeravtale og personvernerklæring. Personopplysninger Emne og / eller med de nevnte dokumentene. Operatøren er ikke ansvarlig for handlingene til tredjeparter, inkludert tjenesteleverandørene som er spesifisert i denne klausulen.

8.6 Forbudene som er fastsatt av den registrerte om overføring (annet enn å gi tilgang), samt om behandling eller vilkår for behandling (annet enn tilgang) av personopplysninger som er godkjent for spredning, skal ikke gjelde i tilfeller av behandling av personopplysninger i statens, offentlig og annen offentlig interesse som definert i lovgivningen i Den russiske føderasjonen.

8.7 Ved behandling av personopplysninger skal Operatøren sikre konfidensialitet av personopplysningene.

8.8 Operatøren skal lagre personopplysninger i en form som gjør det mulig å identifisere den registrerte ikke lenger enn det som kreves av formålet med behandlingen av personopplysninger, med mindre perioden for lagring av personopplysninger er fastsatt i føderal lov, kontrakt som den registrerte er part i, mottaker eller garantist.

8.9 Forutsetningen for å avslutte behandlingen av personopplysninger kan være at formålet med behandlingen av personopplysninger er oppnådd, at den registrertes samtykke er utløpt, at den registrerte har trukket tilbake samtykket, at den registrerte har bedt om at behandlingen av personopplysninger avsluttes, eller at det er oppdaget ulovlig behandling av personopplysninger.

9. Liste over handlinger utført av operatøren med de mottatte personopplysningene

9.1 Operatøren skal samle inn, registrere, systematisere, akkumulere, lagre, klargjøre (oppdatere, endre), trekke ut, bruke, overføre (spre, gi, få tilgang til), avpersonifisere, sperre, slette og tilintetgjøre personopplysninger.

9.2 Operatøren utfører automatisert behandling av personopplysninger med eller uten å motta og/eller overføre den mottatte informasjonen via informasjons- og telekommunikasjonsnettverk.

10. Overføring av personopplysninger på tvers av landegrenser

10.1 Før Operatøren påbegynner grenseoverskridende overføring av personopplysninger, skal Operatøren varsle det autoriserte organet for beskyttelse av de registrertes rettigheter om sin intensjon om å utføre grenseoverskridende overføring av personopplysninger (et slikt varsel skal sendes separat fra varselet om intensjon om å utføre behandling av personopplysninger).

10.2 Før operatøren sender inn ovennevnte melding, er operatøren forpliktet til å innhente relevant informasjon fra myndighetene i en fremmed stat, utenlandske enkeltpersoner, utenlandske juridiske enheter som det planlegges grenseoverskridende overføring av personopplysninger til.

11. Konfidensiell behandling av personopplysninger

Operatøren og andre personer som har fått tilgang til personopplysninger, er forpliktet til ikke å utlevere til tredjeparter og ikke spre personopplysninger uten samtykke fra den personopplysningene gjelder, med mindre annet er fastsatt i føderal lov.

12. Avsluttende bestemmelser

12.1. Brukeren kan få eventuelle avklaringer om spørsmål av interesse for behandlingen av hans/hennes personopplysninger ved å kontakte operatøren via e-post på mail@worldestate.homes.

12.2 Dette dokumentet vil gjenspeile eventuelle endringer i Operatørens retningslinjer for behandling av personopplysninger. Retningslinjene er gyldige på ubestemt tid inntil de erstattes av en ny versjon.

12.3 Den gjeldende versjonen av retningslinjene er fritt tilgjengelig på Internett på https://worldestate.homes/privacy/.

Kontaktpersoner

Ikke gå glipp av salgslanseringene av boligkomplekser til den beste prisen
Abonner på en gruppe på WhatsApp

Legg igjen en forespørsel

Vennligst fyll inn telefonnummeret i internasjonalt format

Fant du ikke det du lette etter?

Svar på 4 spørsmål (tar 30 sekunder) - få et personlig utvalg av aktuelle eiendommer + veiledningen "Hvordan velge en eiendom i utlandet".

Er du interessert? Klikk på "Start utvelgelse".

Start valg

Eller bare send oss en e-post på WhatsApp - våre spesialister vil svare på alle spørsmålene dine

nb_NONorwegian