Продаж закордонної нерухомості
Кіренія, вул. Коршіяка, комплекс Özyalçin 192
Park Heights Square 1, Дубай, ОАЕ
69, 67 1 Soi Kokyang, Rawai, Muang, Phuket 83130
СПб, Соціалістична вул., буд.21, офіс 2043
Grand condo 7, Chroy Changvar, Пномпень, Камбоджа
Батумі, вул. Шерифа Хімшіашвілі 1
Jl. Dukuh Indah No.606, Bali 80361, Індонезія

Політика щодо обробки персональних даних

1. Загальні положення

Справжня політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог Федерального закону від 27.07.2006. № 152-ФЗ "Про персональні дані" (далі - Закон про персональні дані) і визначає порядок обробки персональних даних і заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних, що вживаються World Estate (далі - Оператор).

1.1 Оператор ставить своєю найважливішою метою та умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини і громадянина під час оброблення її персональних даних, зокрема захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.

1.2 Справжня політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі - Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту https://worldestate.homes.

2. основні поняття, що використовуються в Політиці

2.1 Автоматизована обробка персональних даних - обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки.

2.2 Блокування персональних даних - тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних).

2.3 Веб-сайт - сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність у мережі інтернет за мережевою адресою https://worldestate.homes.

2.4 Інформаційна система персональних даних - сукупність персональних даних, що містяться в базах даних персональних даних, та інформаційних технологій і технічних засобів, що забезпечують їх обробку.

2.5 Знеособлення персональних даних - дії, унаслідок яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві або іншому суб'єкту персональних даних.

2.6 Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що вчиняються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включно зі збиранням, записуванням, систематизацією, накопиченням, зберіганням, уточненням (оновленням, зміною), витяганням, використанням, передачею (поширенням, наданням, доступом), знеособленням, блокуванням, видаленням, знищенням персональних даних.

2.7 Оператор - державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, які самостійно або спільно з іншими особами організовують та/або здійснюють обробку персональних даних, а також визначають мету оброблення персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), які вчиняються з персональними даними.

2.8 Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного або визначуваного Користувача веб-сайту https://worldestate.homes.

2.9 Персональні дані, дозволені суб'єктом персональних даних для поширення, - персональні дані, доступ необмеженого кола осіб до яких надано суб'єктом персональних даних шляхом надання згоди на обробку персональних даних, дозволених суб'єктом персональних даних для поширення в порядку, передбаченому Законом про персональні дані (далі - персональні дані, дозволені для поширення).

2.10. Користувач - будь-який відвідувач веб-сайту https://worldestate.homes.

2.11. Надання персональних даних - дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб.

2.12 Розповсюдження персональних даних - будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передання персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, зокрема оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом.

2.13. Транскордонне передання персональних даних - передання персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземній фізичній або іноземній юридичній особі.

2.14 Знищення персональних даних - будь-які дії, внаслідок яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та/або знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. основні права та обов'язки Оператора

3.1 Оператор має право:- отримувати від суб'єкта персональних даних достовірну інформацію та/або документи, які містять персональні дані;- у разі відкликання суб'єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних, а також, направлення звернення з вимогою про припинення обробки персональних даних, Оператор вправі продовжити обробку персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних за наявності підстав, зазначених у Законі про персональні дані;- самостійно визначати склад і перелік заходів, необхідних і доцільних для забезпечення безпеки суб'єкта персональних даних;- самостійно визначати склад та перелік заходів, необхідних і необхідних для

3.2 Оператор зобов'язаний:- надавати суб'єкту персональних даних на його прохання інформацію, що стосується оброблення його персональних даних;- організовувати оброблення персональних даних у порядку, встановленому чинним законодавством РФ;- відповідати на звернення й запити суб'єктів персональних даних та їхніх законних представників відповідно до вимог Закону про персональні дані;- повідомляти уповноваженому органу з питань захисту прав суб'єктів персональних даних за запитом цього органу необхідну інформацію протягом 10 днів із дати одержання

4. основні права та обов'язки суб'єктів персональних даних

4.1 Суб'єкти персональних даних мають право: - отримувати інформацію, що стосується обробки його персональних даних, за винятком випадків, передбачених федеральними законами. Відомості надаються суб'єкту персональних даних Оператором у доступній формі, і в них не повинні міститися персональні дані, що належать до інших суб'єктів персональних даних, за винятком випадків, коли є законні підстави для розкриття таких персональних даних. Перелік інформації та порядок її отримання встановлений Законом про персональні дані;- вимагати від Оператора уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів для захисту своїх прав;- висувати умову попередньої згоди під час обробки персональних даних з метою просування на ринку товарів, робіт і послуг;- на відкликання з

4.2 Суб'єкти персональних даних зобов'язані:- надавати Оператору достовірні дані про себе;- повідомляти Оператору про уточнення (оновлення, зміну) своїх персональних даних.

4.3 Особи, які передали Оператору недостовірні відомості про себе, або відомості про іншого суб'єкта персональних даних без згоди останнього, несуть відповідальність відповідно до законодавства РФ.

5. Принципи обробки персональних даних

5.1 Обробка персональних даних здійснюється на законній і справедливій основі.

5.2 Обробка персональних даних обмежується досягненням конкретних, заздалегідь визначених і законних цілей. Не допускається обробка персональних даних, несумісна з цілями збору персональних даних.

5.3 Не допускається об'єднання баз даних, що містять персональні дані, обробка яких здійснюється в цілях, несумісних між собою.

5.4 Обробці підлягають тільки персональні дані, які відповідають цілям їх обробки.

5.5 Зміст і обсяг оброблюваних персональних даних відповідають заявленим цілям обробки. Не допускається надмірність оброблюваних персональних даних стосовно заявлених цілей їх обробки.

5.6 Під час обробки персональних даних забезпечується точність персональних даних, їх достатність, а в необхідних випадках і актуальність стосовно цілей обробки персональних даних. Оператор вживає необхідних заходів та/або забезпечує їх вжиття щодо видалення або уточнення неповних чи неточних даних.

5.7 Зберігання персональних даних здійснюється у формі, що дає змогу визначити суб'єкта персональних даних, не довше, ніж цього вимагають цілі обробки персональних даних, якщо строк зберігання персональних даних не встановлений федеральним законом, договором, стороною якого, вигодонабувачем або поручителем за яким є суб'єкт персональних даних. Оброблювані персональні дані знищуються або знеособлюються після досягнення цілей обробки або в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, якщо інше не передбачено федеральним законом.

6. Цілі обробки персональних даних
Мета обробкиінформування Користувача за допомогою надсилання електронних листів
Персональні дані
  • прізвище, ім'я, по батькові
  • електронна адреса
  • номери телефонів
Правові підстави
  • Федеральний закон "Про інформацію, інформаційні технології та про захист інформації" від 27.07.2006 N 149-ФЗ
Види обробки персональних даних
  • Передання персональних даних
7. Умови обробки персональних даних

7.1 Обробка персональних даних здійснюється за згодою суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних.

7.2 Обробка персональних даних необхідна для досягнення цілей, передбачених міжнародним договором Російської Федерації або законом, для здійснення покладених законодавством Російської Федерації на оператора функцій, повноважень та обов'язків.

7.3 Опрацювання персональних даних необхідне для здійснення правосуддя, виконання судового акта, акта іншого органу або посадової особи, що підлягають виконанню відповідно до законодавства Російської Федерації про виконавче провадження.

7.4 Обробка персональних даних необхідна для виконання договору, стороною якого або вигодонабувачем чи поручителем за яким є суб'єкт персональних даних, а також для укладення договору з ініціативи суб'єкта персональних даних або договору, за яким суб'єкт персональних даних буде вигодонабувачем чи поручителем.

7.5 Обробка персональних даних необхідна для здійснення прав і законних інтересів оператора або третіх осіб чи для досягнення суспільно значущих цілей за умови, що при цьому не порушуються права і свободи суб'єкта персональних даних.

7.6 Здійснюється обробка персональних даних, доступ необмеженого кола осіб до яких надано суб'єктом персональних даних або на його прохання (далі - загальнодоступні персональні дані).

7.7. Здійснюється обробка персональних даних, що підлягають опублікуванню або обов'язковому розкриттю відповідно до федерального закону.

8. Порядок збирання, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

8.1 Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

8.2 Персональні дані Користувача ніколи, за жодних умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням чинного законодавства або в разі, якщо суб'єктом персональних даних надана згода Оператору на передачу даних третій особі для виконання зобов'язань за цивільно-правовим договором.

8.3 У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом направлення Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора mail@worldestate.homes з позначкою "Актуалізація персональних даних".

8.4 Строк обробки персональних даних визначається досягненням цілей, для яких були зібрані персональні дані, якщо інший строк не передбачений договором або чинним законодавством.
Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора mail@worldestate.homes з позначкою "Відкликання згоди на обробку персональних даних".

8.5 Вся інформація, що збирається сторонніми сервісами, зокрема платіжними системами, засобами зв'язку та іншими постачальниками послуг, зберігається та обробляється зазначеними особами (Операторами) відповідно до їхньої Угоди користувача та Політики конфіденційності. Суб'єкт персональних даних та/або із зазначеними документами. Оператор не несе відповідальності за дії третіх осіб, зокрема зазначених у цьому пункті постачальників послуг.

8.6 Встановлені суб'єктом персональних даних заборони на передання (крім надання доступу), а також на оброблення або умови оброблення (крім отримання доступу) персональних даних, дозволених для поширення, не діють у випадках оброблення персональних даних у державних, громадських та інших публічних інтересах, визначених законодавством РФ.

8.7 Оператор під час обробки персональних даних забезпечує конфіденційність персональних даних.

8.8 Оператор здійснює зберігання персональних даних у формі, що дає змогу визначити суб'єкта персональних даних, не довше, ніж цього вимагають цілі оброблення персональних даних, якщо строк зберігання персональних даних не встановлений федеральним законом, договором, стороною якого, вигодонабувачем або поручителем за яким є суб'єкт персональних даних.

8.9 Умовою припинення обробки персональних даних може бути досягнення цілей обробки персональних даних, закінчення строку дії згоди суб'єкта персональних даних, відкликання згоди суб'єктом персональних даних або вимога про припинення обробки персональних даних, а також виявлення неправомірної обробки персональних даних.

9. Перелік дій, що здійснюються Оператором з отриманими персональними даними

9.1 Оператор здійснює збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення та знищення персональних даних.

9.2 Оператор здійснює автоматизовану обробку персональних даних з отриманням та/або передачею отриманої інформації інформаційно-телекомунікаційними мережами або без такої.

10. Транскордонна передача персональних даних

10.1 Оператор до початку здійснення діяльності з транскордонного передання персональних даних зобов'язаний повідомити уповноважений орган із захисту прав суб'єктів персональних даних про свій намір здійснювати транскордонне передання персональних даних (таке повідомлення надсилається окремо від повідомлення про намір здійснювати обробку персональних даних).

10.2 Оператор до подання вищевказаного повідомлення зобов'язаний отримати від органів влади іноземної держави, іноземних фізичних осіб, іноземних юридичних осіб, яким планується транскордонне передання персональних даних, відповідні відомості.

11. Конфіденційність персональних даних

Оператор та інші особи, які отримали доступ до персональних даних, зобов'язані не розкривати третім особам і не поширювати персональні дані без згоди суб'єкта персональних даних, якщо інше не передбачено федеральним законом.

12. Прикінцеві положення

12.1 Користувач може отримати будь-які роз'яснення з питань, що цікавлять, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти mail@worldestate.homes.

12.2 У цьому документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.

12.3 Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://worldestate.homes/privacy/.

Контакти

Не пропустіть старти продажів житлових комплексів за найкращою ціною
Підписатися на групу в WhatsApp

Залиште заявку

Будь ласка, заповніть номер телефону в міжнародному форматі

Не знайшли, що шукали?

Дайте відповідь на 4 запитання (займе 30 секунд) - отримайте індивідуальну добірку актуальних об'єктів нерухомості + Гайд "Як обрати нерухомість за кордоном"

Цікаво? Натисніть "Почати підбір"

Почати підбір

Або просто напишіть нам на WhatsApp - наші фахівці дадуть відповідь на всі ваші запитання

ukUkrainian